Adatkezelési tájékoztató a hírlevelekkel és a weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről

Az Adatkezelési Tájékoztatónk hatályba lépésének időpontja: 2023. január 2.

 

Az Adatkezelőre vonatkozó részletes információk

Az adatkezelő megnevezése: Ecommerce Hungary Egyesület Kisvállalati Tagozat

Az adatkezelő székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

Az adatkezelő emailes elérhetősége: erdekvedelem KUKAC ecommerce.hu

Weboldal: https://www.ekerhirado.hu

Egyes személyes adatainak kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt (továbbiakban: „Ön” vagy „Érintett”) az ilyen személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a működése során hozzá kerülő és ezután általa kezelt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja.

Fontos információ: Ön bármikor kérhet részletes tájékoztatást az Ön adatainak kezeléséről és tiltakozhat az Ön adatainak kezelése ellen. További információk ezekről a jogairól a 2.4 és 2.6 pontban találhatóak.

 

1.      AZ ÖN ADATAIT EZEKBEN AZ ESETEKBEN KEZELJÜK

 

1.1 Hírlevélre, egyéb emailes értesítőre feliratkozottakkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: Keresztnév, emailcím

Az adatkezelés célja: az Ön által igényelt tájékoztatás, információ szolgáltatás folyamatos biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) a) pontja.

Az adatkezelés időtartama: Leiratkozásig vagy az adott hírlevél szolgáltatás megszűntetéséig

Érintett köteles-e az adatot megadni?  A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződésen alapul-e? Milyen következményekkel jár(hat) az Ön számára az adatszolgáltatás elmaradása?:  Ön nem köteles megadni adatait, ez esetben nem tudjuk biztosítani a hírlevél szolgáltatást.

Nem az érintettől származó adat esetén a személyes adatok forrása (nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik-e az adat?): nincs.

 Címzettek, címzettek kategóriái, ha van adattovábbítás: nincs.

 EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: nem.

Automatizált döntéshozatal van-e?: nincs.

Adatfeldolgozók: a hírlevél szolgáltató és a marketing ügynökség

 

1.2      Honlap sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre:  IP cím, MAC cím

Az adatkezelés célja: Tájékoztatás, információ szolgáltatás folyamatos biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) a) pontja.

Adatkezelő jogos érdekének megnevezése (ha a jogalap jogos érdek):

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Érintett köteles-e az adatot megadni?  A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződésen alapul-e? Milyen következményekkel jár(hat) az Ön számára az adatszolgáltatás elmaradása?:  Ön nem köteles megadni adatait, ez esetben nem tudjuk biztosítani a szolgáltatást.

Nem az érintettől származó adat esetén a személyes adatok forrása (nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik-e az adat?): nincs.

Címzettek, címzettek kategóriái, ha van adattovábbítás: nincs.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: nem.

Automatizált döntéshozatal van-e?:  nincs.

 

2. AZ ÖN JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatban Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg, illetve ezeket a jogait az alábbiak szerint érvényesítheti:

Ön bármikor jogosult az Önre vonatkozó és a Adatkezelő által kezelt adatokról tájékoztatást kérni, a rögzített adatainak helyesbítését, kiegészítését, törlését, zárolását kérni, továbbá élhet az adathordozhatósághoz, valamint személyes adataihoz való hozzáférési jogával és tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

Az ebben a bekezdésben meghatározott jogok gyakorlása iránti kérelmét Ön elsősorban a fent megadott email címen nyújthatja be.

 2.1.     Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 Ön a fenti pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő:

 • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Ön részére, kivéve, ha Ön azt írásban, papíralapon kéri. Adatkezelő szóbeli tájékoztatást sem telefonon keresztül, sem élőszóban nem ad.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Ön részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

Ön a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

  2.2.     Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Ön írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön által megjelölt, pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Ön által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

2.3.     Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Ön írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogaival szemben.

 

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja Önt.

 

2.4.     Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az Ön kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. Ön tiltakozik az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 5. a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ön a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
 5. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából.

 

2.5.     Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben az Ön által átadott személyes adatokra korlátozódik ez a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • más adatkezelőnek továbbítsa,
 • kérje az adatok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz– ha ez technikailag megvalósítható a Adatkezelő rendszerében.

Említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében vézgett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult kíván-e élni jogával. Ön az adathordozhatósághoz való joga keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Ön jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 

2.6.     Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Ön  – a saját helyzetével kapcsolatos okból – az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról írásbeli véleményben tájékoztatja Önt.

Ön az adatkezelés ellen tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton a fent megadott elérhetőségeken) jogosult.

 

 

2.7.     Az elhunyt érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhunytat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhunytat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 

2.8.     Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 2.1-2.6 pontok szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az Ön kérelmének alapján történő intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

 

2.9.     Kártérítés és sérelemdíj

 Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

2.10.   Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Ön jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Önt. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ön az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; https://www.naih.hu) fordulhat panasszal vagy kérelemmel

VAGY

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

 

3.      ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.

Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, akkor Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

 

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1.     Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai és egyes megbízottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, rendkívül szűk körben.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.2.     Adatbiztonsági intézkedések

 Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Ha az adatkezelést a Adatkezelő nevében más végzi, ezen adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet követelményeinek való megfelelést és az Ön jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

5.      EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak tekintetében módosítás történik, úgy arról Adatkezelő Önt a Adatkezelő honlapján elhelyezett módosítás közlésével és az új adatkezelési tájékoztató hatályba lépési időpontjának feltüntetésével értesíti.

Amennyiben Ön más természetes személy adatait adta meg az Adatkezelőnek vagy fiktív adatokat közölt Adatkezelővel és ezzel bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult Önnel szemben kártérítési igényének érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön a személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok az Ön saját személyes adatai.